iBegins
 

Share code bài viết cùng chuyên mục, taxonomy, category – WordPress

$post_terms = wp_get_object_terms($post->ID, 'ten_category', array('fields'=>'ids'));
$post_id = $post->ID;
$args = array(
 'post_type' => 'post',
 'tax_query' => array(
 array(
 'taxonomy' => 'ten_category',
 'field' => 'id',
 'terms' => $post_terms,
 'post__not_in' => array($post->ID)
 )
 )
);
$the_query = new WP_Query( $args );
if ( $the_query->have_posts() ) {
 
 while ( $the_query->have_posts() ) {
 $the_query->the_post();
 if(get_the_ID() != $post_id) {
// -- Code hiển thị bài viết -- //
}
 }
} else {
 console.log("No related posts found.");
}
wp_reset_postdata();

Gắn code sau vào đâu bạn muốn hiển thị trong single.php

Bạn thay từ : ten_category để hiển thị đúng chuyên mục nhé.

Chúc các bạn thành công !

Ngày 17 Tháng Tư, 2018 ( 1380 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.