iBegins
 

Tags: code bài viết cùng chuyên mục

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code bài viết cùng chuyên mục
Bài viết liên quan cho WordPress Flatsome dùng code
Bài viết liên quan cho WordPress Flatsome dùng code
Flatsome trong bài viết không có phần bài viết liên quan, bạn phải sử dụng plugin để tạo ra bài viết liên quan của Flatsome. Nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách thêm bài viết liên quan bằng code để tránh việc cài đặt nhiều plugin cho Theme Web...
Wordpress
Share code bài viết cùng chuyên mục,  taxonomy, category – WordPress
Share code bài viết cùng chuyên mục, taxonomy, category – WordPress
[php]$post_terms = wp_get_object_terms($post->ID, 'ten_category', array('fields'=>'ids')); $post_id = $post->ID; $args = array( 'post_type' => 'post', 'tax_query' => array( array( 'taxonomy' => 'ten_category', 'field' => 'id', 'terms' => $post_terms, ...
Wordpress