iBegins
 

Tags: share bài viết cùng category

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share bài viết cùng category
Share code bài viết cùng chuyên mục,  taxonomy, category – WordPress
Share code bài viết cùng chuyên mục, taxonomy, category – WordPress
[php]$post_terms = wp_get_object_terms($post->ID, 'ten_category', array('fields'=>'ids')); $post_id = $post->ID; $args = array( 'post_type' => 'post', 'tax_query' => array( array( 'taxonomy' => 'ten_category', 'field' => 'id', 'terms' => $post_terms, ...
Wordpress