iBegins
 

Code đổi toàn bộ chữ Add to cart và thêm giỏ hàng Woocommerce

Dưới là đoạn code thay đổi chữ Add to cart và thêm giỏ hàng của woo năm 2023, phiên bản mới nhất cho wordpress 6.1.1.


// Change add to cart text on single product page
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woocommerce_add_to_cart_button_text_single' );
function woocommerce_add_to_cart_button_text_single() {
return __( 'Buy now', 'woocommerce' );
}

// Change add to cart text on product archives page
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woocommerce_add_to_cart_button_text_archives' );
function woocommerce_add_to_cart_button_text_archives() {
return __( 'Buy Now', 'woocommerce' );
}

Ngày 3 Tháng Hai, 2023 ( 355 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.