iBegins
 

Code Ẩn Các Menu Admin – WordPress

Ẩn menu dạng file đuôi .php

 function remove_menus(){
 remove_menu_page( 'index.php' ); //Dashboard
 remove_menu_page( 'edit.php' ); //Posts
 remove_menu_page( 'upload.php' ); //Media
 remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); //Pages
 remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); //Comments
 remove_menu_page( 'themes.php' ); //Appearance
 remove_menu_page( 'plugins.php' ); //Plugins
 remove_menu_page( 'users.php' ); //Users
 remove_menu_page( 'tools.php' ); //Tools
 remove_menu_page( 'options-general.php' ); //Settings 
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' ); 

Ẩn có đường dẫn liên kết

function remove_menus(){
 remove_menu_page( 'edit.php?post_type=portfolio' );
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );

Ẩn edit themes không cho truy cập vào sửa file.

Copy và gắn vào file wp-config.php

define('DISALLOW_FILE_EDIT', TRUE);

Ngày 12 Tháng Tư, 2018 ( 705 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.