iBegins
 

Tags: ẩn menu admin

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây ẩn menu admin
Code Ẩn Các Menu Admin – WordPress
Code Ẩn Các Menu Admin – WordPress
Ẩn menu dạng file đuôi .php [php] function remove_menus(){ remove_menu_page( 'index.php' ); //Dashboard remove_menu_page( 'edit.php' ); //Posts remove_menu_page( 'upload.php' ); //Media remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); //Pages remove_menu_page( 'edit-comments.php'...
Wordpress