iBegins
 

Share code hiển thị thông báo cho từng chuyên mục WordPress

Code hiển thị thông báo cho từng chuyên mục WordPress, có nghĩa bạn chọn ra một chuyên muc có ID nhất định.

Ví dụ như hình dưới đây, mình tạo một mục có ID là 3 thì bạn sẽ sử dụng code dưới như sau khi đã gắn vào Functions

function get_posts_count_from_last_24h($post_type, $idterm) {
  global $wpdb;
  $numposts = $wpdb->get_var(
    $wpdb->prepare(
      "SELECT COUNT(post.ID) ".
      "FROM $wpdb->posts post ".
      "INNER JOIN wp_term_relationships term ON post.ID = term.object_id AND term.term_taxonomy_id = $idterm ".
      "WHERE ".
        "post.post_status='publish' ".
        "AND post.post_type= %s ".
        "AND post.post_date> %s",
      $post_type, date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-30 day'))
    )
  );
  return $numposts;
}

Bạn chạy cú pháp php như sau :

echo get_posts_count_from_last_24h('post',3);

Trong đó POST là lấy kiểu dạng post, còn số 3 là ID của danh mục, có nghĩa trong danh mục ID 3 có những post mới trong vào 30 ngày.
Chu ý phần: -30 day vì đây là phần bạn thay đổi được theo khung giờ, ngày, tháng. Mình để ở đây là -30 day là 30 ngày sau tin đó sẽ không được coi là tin mới nữa.

Ngày 19 Tháng Bảy, 2019 ( 664 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.