iBegins
 

Tags: share code danh mục

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share code danh mục
Share code hiển thị thông báo cho từng chuyên mục WordPress
Share code hiển thị thông báo cho từng chuyên mục WordPress
Code hiển thị thông báo cho từng chuyên mục Wordpress, có nghĩa bạn chọn ra một chuyên muc có ID nhất định. Ví dụ như hình dưới đây, mình tạo một mục có ID là 3 thì bạn sẽ sử dụng code dưới như sau khi đã gắn vào...
Wordpress