iBegins
 

Share code function.php ẩn tính năng bình luận WordPress

Dưới đây là phần code ẩn toàn bộ tính năng comments của phần viết bài viết wordpress. Bạn gắn đoạn code sau vào Function của theme trong wp-content để ẩn.


add_action('admin_init', function () {
// Redirect any user trying to access comments page
global $pagenow;

if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
wp_redirect(admin_url());
exit;
}

// Remove comments metabox from dashboard
remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');

// Disable support for comments and trackbacks in post types
foreach (get_post_types() as $post_type) {
if (post_type_supports($post_type, 'comments')) {
remove_post_type_support($post_type, 'comments');
remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
}
}
});

// Close comments on the front-end
add_filter('comments_open', '__return_false', 20, 2);
add_filter('pings_open', '__return_false', 20, 2);

// Hide existing comments
add_filter('comments_array', '__return_empty_array', 10, 2);

// Remove comments page in menu
add_action('admin_menu', function () {
remove_menu_page('edit-comments.php');
});

// Remove comments links from admin bar
add_action('init', function () {
if (is_admin_bar_showing()) {
remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
}
});

Chúc bạn thành công, đừng quên share bài viết nếu thấy hay.

Ngày 3 Tháng Hai, 2020 ( 666 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.