iBegins
 

Tags: ẩn tính năng comments wp

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây ẩn tính năng comments wp
Share code function.php ẩn tính năng bình luận WordPress
Share code function.php ẩn tính năng bình luận WordPress
Dưới đây là phần code ẩn toàn bộ tính năng comments của phần viết bài viết wordpress. Bạn gắn đoạn code sau vào Function của theme trong wp-content để ẩn. [php] add_action('admin_init', function () { // Redirect any user trying to access comments...
Wordpress