iBegins
 

Share Code

Tổng hợp các mã nguồn và đồ án, kiến thức lập trình PHP.

Share code hotline dưới góc phải màn hình đơn giản đẹp
Share code hotline dưới góc phải màn hình đơn giản đẹp
Dưới đây Share Tốt sẽ chia sẻ cho bạn một đoạn code hotline dưới góc màn hình bên tay phải hoặc bạn có thể đưa code sang bên trái tùy thuộc vào sở thích từng người. Code hotline dưới là đoạn code tôi thu thập từ các trang share khác...
Share Code
Code check đúng ký tự của gmail, email, @ của PHP
Code check đúng ký tự của gmail, email, @ của PHP
Bạn sử dụng đoạn code sau để check hàm nếu là email còn không phải là một đoạn text hay 1 tên tài khoản. [php] function checkEmail($email) { $find1 = strpos($email, '@'); $find2 = strpos($email, '.'); return ($find1 !== false && $find2 !== false...
Share Code
Share API check Whois Domain ( Kiểm tra tên miền )
Share API check Whois Domain ( Kiểm tra tên miền )
http://api.whoxy.com/?key=779f855599d17c44qd4fb68bb54c6f10e&whois=tenmien Bạn sử dụng link trên để check tên miền, link này sẽ trả về 2 dạng JSON và XML Dữ liệu trả về XML sử dụng link...
Share Code
Code check nhận diện hệ điều hành trình duyệt di động PHP
Code check nhận diện hệ điều hành trình duyệt di động PHP
[php] //Detect special conditions devices $iPod = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPod"); $iPhone = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone"); $iPad = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad"); $Android =...
Share Code
Share code html mail css đẹp cho gmail
Share code html mail css đẹp cho gmail
Share code html mail css đẹp cho gmail, dưới đây là code html full hiển thị gửi email thư ngỏ cho khách hàng đẹp. [php]<div style="margin:0;padding:0;background:#f0f0ef"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"...
Share Code
Share code nút hotline giống cococ
Share code nút hotline giống cococ
[php]</pre> <a href="link liên kết" class="fancybox"> <div class="coccoc-alo-phone coccoc-alo-green coccoc-alo-show" id="coccoc-alo-phoneIcon" style="right:5%; top: 10%;"><div...
Share Code
Share code auto click play slide
Share code auto click play slide
[php]</pre> $(document).ready(function(){ //bắt đầu từ 3 giây setTimeout(function(){ $('.control').click(); },3000); //tự động click button 3 giây một lần var slider = setInterval(function(){ $('.control').click(); },3000); }); <pre>[/php] Bạn...
Share Code
Share code nút hiển thị số điện thoại hotline đẹp
Share code nút hiển thị số điện thoại hotline đẹp
Hướng dẫn gắn code hotline chuyên nghiệp, đẹp chèn vào website. Để chèn code hotline bạn sử dụng một đoạn mã nguồn. Mã nguồn tạo nút gọi điện rung lắc chạy dọc màn hình bằng code hotline dưới đây. Tham khảo thêm một hotline khác...
Share Code
Share code ẩn hiện checkbox javascript cho website
Share code ẩn hiện checkbox javascript cho website
[php]<script type="text/javascript"> function ShowHideDiv(chkPassport) { var dvPassport = document.getElementById("dvPassport"); dvPassport.style.display = chkPassport.checked ? "block" : "none"; } </script> <label...
Share Code
Code nhúng chỉ dẫn đường google map vào website
Code nhúng chỉ dẫn đường google map vào website
[php] <form method="get" action="https://www.google.com/maps" target="mapframe"> Điểm bắt đầu : <input name="saddr" type="text" id="saddr"> <input name="output" type="hidden"...
Share Code