iBegins
 

Share code html mail css đẹp cho gmail

Share code html mail css đẹp cho gmail, dưới đây là code html full hiển thị gửi email thư ngỏ cho khách hàng đẹp.

<div style="margin:0;padding:0;background:#f0f0ef">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="padding-top:40px;padding-bottom:35px;background:url('http://sharetot.com/wp-content/uploads/2018/12/bgemail.jpg')">
<tbody>
<tr><td><div style="margin:0 auto;max-width:670px;width:100%;background:url('http://sharetot.com/wp-content/uploads/2018/12/border-top-email.png') no-repeat #fff;height:10px"></div></td></tr>
<tr>
<td>
<table align="center" style="width:100%;max-width:670px;text-align:center;padding-top:15px;background:#fff">
<tbody><tr>
<td>
<table style="width:100%;max-width:390px;margin:0 auto">
<tbody><tr>
<td width="20%">
<img src="http://sharetot.com/wp-content/themes/ibegins/img/logo.png" alt="hocmai" class="CToWUd" width="100">
</td>
<td width="80%" style="text-align:center;font-family:Arial,sans-serif;vertical-align:bottom">
<div style="color:#0072bc;font-size:12px;font-weight:bold">DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP</div>
<div style="color:#000000;font-size:10px">Dịch Vụ Thiết Kế Web Trực Tuyến</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>

</tbody></table>
</td>
</tr>

<tr>
<td>
<table style="width:100%;max-width:713px;border-collapse:collapse;margin:0 auto;text-align:center;line-height:32px;font-family:Arial,sans-serif;font-weight:bold">
<tbody><tr>
<td width="22" style="padding:0"><div style="width:22px;height:62px;"></div></td>
<td style="width:100%;max-width:760px;padding:0;vertical-align:bottom;background:#fff">
<table style="width:100%;border-collapse:collapse">

<tbody><tr><td style="font-size:18px;color:#fff;background:#f49321;padding:0;text-align:center;height:46px">ĐƯỜNG DÂY NÓNG: <a style="color:#fff" href="tel:0899858696" target="_blank">0899 858 696</a> </td>
</tr></tbody></table>
</td>
<td width="22" style="padding:0"><div style="width:22px;height:62px;"></div></td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>

<tr>
<td>
<table align="center" style="width:100%;max-width:670px;background:#ffffff;padding-top:40px;padding-left:40px;padding-right:40px;padding-bottom:40px">
<tbody>
<tr>
<td style="color:#0a73b7;font-family:Arial,sans-serif;font-size:24px;text-align:center;font-weight:bold">Thông báo thay đổi số điện thoại thành công</td>
</tr>
<tr><td style="padding-bottom:30px;color:#f7a51c;font-family:Arial,sans-serif;font-size:18px;text-align:center;font-weight:bold;font-style:italic"></td>
</tr><tr>
<td style="padding:0 10px 20px 10px;color:#373636;font-family:Arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:20px"><p>Xin chào Trần Văn Tưởng!</p><p>Tài khoản của Bạn tại
OnMua đã được thay đổi số điện thoại thành công.
</p><ul><li>Tên tài khoản: <b><a href="mailto:tvtoske@gmail.com" target="_blank">tvtoske@gmail.com</a></b></li><li>Số điện
thoại: <b>0965218696</b></li></ul><p>Nếu cần thêm thông tin, vui lòng
liên hệ Đường dây nóng <b style="color:#0000ff">0899 858 696</b> hoặc
truy cập <a href="https://hocmai.vn/ho-tro/" target="_blank" data-saferedirecturl="#">trang Hỗ
trợ </a></p><p><i>Thân mến!</i></p><p>OnMua</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
<td>
</td></tr><tr>
<td>
<table align="center" style="width:100%;max-width:670px;background:#0072bc;padding-top:11px;padding-bottom:10px;border-bottom:1px solid #bbd9ed;border-top:1px solid #bbd9ed">
<tbody><tr>
<td width="105"></td>
<td width="60" style="color:#fff;font-size:14px;font-family:Arial,sans-serif">Theo
dõi:</td>
<td width="40" style="text-align:center">
<a href="#" target="_blank">
<img src="http://sharetot.com/wp-content/uploads/2018/12/unnamed.png">
</a>
</td>
<td width="40" style="text-align:center">
<a href="#" target="_blank">
<img src="http://sharetot.com/wp-content/uploads/2018/12/unnamed_youtube.png">
</a>
</td>
<td width="94"></td>
<td width="50" style="color:#fff;font-size:14px;font-family:Arial,sans-serif">Hỗ
trợ:</td>
<td width="40" style="text-align:center">
<a href="/ho-tro/" target="_blank" data-saferedirecturl="#">
<img src="http://sharetot.com/wp-content/uploads/2018/12/unnamed_hotro.png">
</a>
</td>
<td width="140"></td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table style="width:100%;max-width:670px;border-collapse:collapse;background:#0072bc;margin:0 auto">
<tbody><tr>
<td style="padding-top:15px">
<div style="width:100%;height:10px;background:url('http://sharetot.com/wp-content/uploads/2018/12/border-bottom-email.png') no-repeat"></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>


</tbody>
</table>
</div>

Bạn hãy gắn code trên vào và test thử !
Chúc các bạn thành công !

Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2018 ( 1496 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.