iBegins
 

Share code ẩn hiện checkbox javascript cho website

<script type="text/javascript">
 function ShowHideDiv(chkPassport) {
 var dvPassport = document.getElementById("dvPassport");
 dvPassport.style.display = chkPassport.checked ? "block" : "none";
 }
</script>
<label for="chkPassport">
 <input type="checkbox" id="chkPassport" onclick="ShowHideDiv(this)" />
 Do you have Passport?
</label>
<hr />
<div id="dvPassport" style="display: none">
 Passport Number:
 <input type="text" id="txtPassportNumber" />
</div>

Bạn dùng code trên và test xem phương thức thực hiện nhé.
Chúc bạn thành công.

Ngày 28 Tháng Tư, 2018 ( 801 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.