iBegins
 

Code xóa /category/ url danh mục WordPress

Cách để xóa đường dẫn danh mục hay chuyên mục có chữ /category/ trên đường dẫn website sử dụng wordpress, các bạn chỉ cần làm như sau ? Nếu trường hợp code trên không hoạt động thì có thể do WordPress đang cache đang cache cấu trúc đường dẫn, chúng ta cần vào [ Settings ( Cài đặt ) ] => [ Permalinks ( Đường dẫn tĩnh ) ] => bấm [ Save changes ] để cập nhật lại cấu trúc đường dẫn.

Xóa bỏ /category/ trong WordPress

Thêm đoạn code sau vào file functions.php


/* actions */
add_action( 'created_category', 'remove_category_url_refresh_rules' );
add_action( 'delete_category', 'remove_category_url_refresh_rules' );
add_action( 'edited_category', 'remove_category_url_refresh_rules' );
add_action( 'init', 'remove_category_url_permastruct' );

/* filters */
add_filter( 'category_rewrite_rules', 'remove_category_url_rewrite_rules' );
add_filter( 'query_vars', 'remove_category_url_query_vars' ); // Adds 'category_redirect' query variable
add_filter( 'request', 'remove_category_url_request' ); // Redirects if 'category_redirect' is set

function remove_category_url_refresh_rules() {
global $wp_rewrite;
$wp_rewrite->flush_rules();
}

function remove_category_url_deactivate() {
remove_filter( 'category_rewrite_rules',
'remove_category_url_rewrite_rules' ); // We don't want to insert our custom rules again
remove_category_url_refresh_rules();
}

/**
* Removes category base.
*
* @return void
*/
function remove_category_url_permastruct() {
global $wp_rewrite, $wp_version;

if ( 3.4 <= $wp_version ) {
$wp_rewrite->extra_permastructs['category']['struct'] = '%category%';
} else {
$wp_rewrite->extra_permastructs['category'][0] = '%category%';
}
}

/**
* Adds our custom category rewrite rules.
*
* @param array $category_rewrite Category rewrite rules.
*
* @return array
*/
function remove_category_url_rewrite_rules( $category_rewrite ) {
global $wp_rewrite;

$category_rewrite = array();

/* WPML is present: temporary disable terms_clauses filter to get all categories for rewrite */
if ( class_exists( 'Sitepress' ) ) {
global $sitepress;

remove_filter( 'terms_clauses', array( $sitepress, 'terms_clauses' ) );
$categories = get_categories( array( 'hide_empty' => false, '_icl_show_all_langs' => true ) );
add_filter( 'terms_clauses', array( $sitepress, 'terms_clauses' ) );
} else {
$categories = get_categories( array( 'hide_empty' => false ) );
}

foreach ( $categories as $category ) {
$category_nicename = $category->slug;
if ( $category->parent == $category->cat_ID ) {
$category->parent = 0;
} elseif ( 0 != $category->parent ) {
$category_nicename = get_category_parents( $category->parent, false, '/', true ) . $category_nicename;
}
$category_rewrite[ '(' . $category_nicename . ')/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$' ] = 'index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2]';
$category_rewrite[ '(' . $category_nicename . ')/page/?([0-9]{1,})/?$' ] = 'index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]';
$category_rewrite[ '(' . $category_nicename . ')/?$' ] = 'index.php?category_name=$matches[1]';
}

// Redirect support from Old Category Base
$old_category_base = get_option( 'category_base' ) ? get_option( 'category_base' ) : 'category';
$old_category_base = trim( $old_category_base, '/' );
$category_rewrite[ $old_category_base . '/(.*)$' ] = 'index.php?category_redirect=$matches[1]';

return $category_rewrite;
}

function remove_category_url_query_vars( $public_query_vars ) {
$public_query_vars[] = 'category_redirect';

return $public_query_vars;
}

/**
* Handles category redirects.
*
* @param $query_vars Current query vars.
*
* @return array $query_vars, or void if category_redirect is present.
*/
function remove_category_url_request( $query_vars ) {
if ( isset( $query_vars['category_redirect'] ) ) {
$catlink = trailingslashit( get_option( 'home' ) ) . user_trailingslashit( $query_vars['category_redirect'],
'category' );
status_header( 301 );
header( "Location: $catlink" );
exit;
}

return $query_vars;
}

 

Ngày 11 Tháng Ba, 2020 ( 604 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.