iBegins
 

Tags: code xóa category

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code xóa category
Code xóa /category/ url danh mục WordPress
Code xóa /category/ url danh mục WordPress
Cách để xóa đường dẫn danh mục hay chuyên mục có chữ /category/ trên đường dẫn website sử dụng wordpress, các bạn chỉ cần làm như sau ? Nếu trường hợp code trên không hoạt động thì có thể do WordPress đang cache đang cache cấu trúc...
Wordpress