iBegins
 

Code translate cho website

Bạn gắn vào đâu có thể hiển thị theo ý bạn.

<div id="google_translate_element"></div>

<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vn'}, 'google_translate_element');
}
</script>

<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

Demo : https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_google_translate

Ngày 1 Tháng Ba, 2018 ( 748 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.