iBegins
 

Tags: code 2 ngôn ngữ web

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code 2 ngôn ngữ web
Code translate cho website
Code translate cho website
Bạn gắn vào đâu có thể hiển thị theo ý bạn. [php]<div id="google_translate_element"></div> <script type="text/javascript"> function googleTranslateElementInit() { new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vn'},...
Share Code