iBegins
 

Tags: code dịch đa ngôn ngữ web

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code dịch đa ngôn ngữ web
Code translate cho website
Code translate cho website
Bạn gắn vào đâu có thể hiển thị theo ý bạn. [php]<div id="google_translate_element"></div> <script type="text/javascript"> function googleTranslateElementInit() { new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vn'},...
Share Code