iBegins
 

Cách code đưa nút Add Media WordPress Custom

Để dễ hơn trong việc gắn thêm nút mở popup thêm ảnh vào hay upload ảnh avatar trực tiếp trên thư viện wordpress như hình dưới đây.

Click nút để mở popup lựa chọn ảnh hoặc upload ảnh mới để thay Avatar

Đây là ảnh khi bạn mở ra có một loạt ảnh để lựa chọn

Ảnh trên là code tôi đã sửa lại một chút, còn code dưới đây là nguyên bản của người share.

<?php
if ( isset( $_POST['submit_image_selector'] ) && isset( $_POST['image_attachment_id'] ) ) :
update_option( 'media_selector_attachment_id', absint( $_POST['image_attachment_id'] ) );
endif;
wp_enqueue_media();
?><form method='post'>
<div class='image-preview-wrapper'>
<img id='image-preview' src='<?php echo wp_get_attachment_url( get_option( 'media_selector_attachment_id' ) ); ?>' width='200'>
</div>
<input id="upload_image_button" type="button" class="button" value="<?php _e( 'Upload image' ); ?>" />
<input type='hidden' name='image_attachment_id' id='image_attachment_id' value='<?php echo get_option( 'media_selector_attachment_id' ); ?>'>
<input type="submit" name="submit_image_selector" value="Save" class="button-primary">
</form>
<?php
$my_saved_attachment_post_id = get_option( 'media_selector_attachment_id', 0 );
?><script type='text/javascript'>
jQuery( document ).ready( function( $ ) {
// Uploading files
var file_frame;
var wp_media_post_id = wp.media.model.settings.post.id; // Store the old id
var set_to_post_id = <?php echo $my_saved_attachment_post_id; ?>; // Set this
jQuery('#upload_image_button').on('click', function( event ){
event.preventDefault();
// If the media frame already exists, reopen it.
if ( file_frame ) {
// Set the post ID to what we want
file_frame.uploader.uploader.param( 'post_id', set_to_post_id );
// Open frame
file_frame.open();
return;
} else {
// Set the wp.media post id so the uploader grabs the ID we want when initialised
wp.media.model.settings.post.id = set_to_post_id;
}
// Create the media frame.
file_frame = wp.media.frames.file_frame = wp.media({
title: 'Select a image to upload',
button: {
text: 'Use this image',
},
multiple: false // Set to true to allow multiple files to be selected
});
// When an image is selected, run a callback.
file_frame.on( 'select', function() {
// We set multiple to false so only get one image from the uploader
attachment = file_frame.state().get('selection').first().toJSON();
// Do something with attachment.id and/or attachment.url here
$( '#image-preview' ).attr( 'src', attachment.url ).css( 'width', 'auto' );
$( '#image_attachment_id' ).val( attachment.id );
// Restore the main post ID
wp.media.model.settings.post.id = wp_media_post_id;
});
// Finally, open the modal
file_frame.open();
});
// Restore the main ID when the add media button is pressed
jQuery( 'a.add_media' ).on( 'click', function() {
wp.media.model.settings.post.id = wp_media_post_id;
});
});
</script> 

Hãy để vào vị trí mà bạn muốn hiển thị nhé. Sửa các trường “image_attachment_id” hoặc attr( ‘src’, attachment.url ) để thực hiện lấy url vào input nhé.

Ngày 27 Tháng Bảy, 2020 ( 925 )

Tagged with: ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.