iBegins
 

Code hạn chế chỉ cho Admin vào Wp-Admin

add_action('after_setup_theme', 'remove_admin_bar');

function remove_admin_bar() {
if (!current_user_can('administrator') && !is_admin()) {
show_admin_bar(false);
}
$chuoi = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$get = str_word_count($chuoi,1);

if (is_user_logged_in() && !current_user_can('administrator') && $get[0] == 'wp-admin' || !is_user_logged_in() && !current_user_can('administrator') && $get[0] == 'wp-login' ) {
wp_redirect( home_url() .'/404' );
}
}

Bạn gắn đoạn code trên vào function.php là thực hiện được ngay.
Code này chỉ cho phép admin truy cập vào wp-admin thành viên không truy cập được vào.
Tôi sẽ tiếp tục ra một đoạn code phân quyền cho người truy cập vào admin.

Ngày 17 Tháng Năm, 2019 ( 897 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.