iBegins
 

Tags: phân quyền wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây phân quyền wordpress
Code hạn chế chỉ cho Admin vào Wp-Admin
Code hạn chế chỉ cho Admin vào Wp-Admin
[php] add_action('after_setup_theme', 'remove_admin_bar'); function remove_admin_bar() { if (!current_user_can('administrator') && !is_admin()) { show_admin_bar(false); } $chuoi = $_SERVER['REQUEST_URI']; $get = str_word_count($chuoi,1); if (is_user_logged_in() &&...
Wordpress