iBegins
 

Bài viết liên quan cho WordPress Flatsome dùng code

Flatsome trong bài viết không có phần bài viết liên quan, bạn phải sử dụng plugin để tạo ra bài viết liên quan của Flatsome. Nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách thêm bài viết liên quan bằng code để tránh việc cài đặt nhiều plugin cho Theme Web WordPress.

Dưới đây là hình ảnh demo:

Bạn copy code dưới gắn vào mục Function.php Flatsome Chill rồi lưu lại.

Style Css thì bạn copy vào mục style.cssFlatsome Chill rồi lưu lại.

Bài viết cùng chuyên mục.


// Bài viết cùng chuyên mục
add_shortcode('devwp_posts_related','flatsome_related_posts');
function flatsome_related_posts(){
ob_start();
$categories = get_the_category(get_the_ID());
if ($categories){
echo '<div class="relatedcat">';
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) array_push($category_ids, $individual_category->term_id);
$my_query = new wp_query(array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array(get_the_ID()),
'posts_per_page' => 6
));
$ids = wp_list_pluck( $my_query->posts, 'ID' );
$ids = implode(',', $ids);
if( $my_query->have_posts() ){
echo '<h3>Bài viết liên quan</h3>';
echo do_shortcode('[blog_posts style="normal" type="row" columns="3" columns__md="2" posts="6" image_height="56.25%" text_align="left" ids="' . $ids . '"]');
}
echo '</div>';
}
return ob_get_clean();
}

Bạn vào phần Customize rồi vào Blog Single Post kéo xuống phần HTML after blog posts chèn Shortcode sau vào: [devwp_posts_related]

Ta kéo xuống dưới cùng, tới phần HTML after blog posts. Chúng ta cập nhật lại đường dẫn tĩnh và xem kết quả nhé.

Chúc các bạn thành công.

Ngày 5 Tháng Tư, 2020 ( 1096 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.