iBegins
 

Share code filter seach post_type by post wordpress

add_filter( 'pre_get_posts', 'tgm_io_cpt_search' );
/**
 * This function modifies the main WordPress query to include an array of 
 * post types instead of the default 'post' post type.
 *
 * @param object $query The original query.
 * @return object $query The amended query.
 */
function tgm_io_cpt_search( $query ) {
 
 if ( $query->is_search ) {
 $query->set( 'post_type', array( 'post') );
 }
 
 return $query;
 
}

Bạn gắn code trên vô functions.php lưu lại và thực hiện thôi.
Chúc bạn thành công

Ngày 27 Tháng Tư, 2018 ( 785 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.