iBegins
 

Share code cắt ngắn văn bản hiển thị cho WordPress PHP

Dưới đây là một functions để chạy phương thức cắt ngắn văn bản text bằng code php.

Code dưới này bạn có thể tạo và chế lại để dùng cho các loại code php mô hình khác.

function truncate( $text, $chars = 400 ) {
$text = strip_tags( $text );
if ( strlen( $text ) > $chars ) {
$text = $text." ";
$text = substr($text,0,$chars);
$text = substr($text,0,strrpos($text,' '));
$text = $text."...";
}
return $text;
}

Các bạn gắn code trên và chạy trương chình là: truncate($text);

Chúc các bạn thành công.

Ngày 19 Tháng Bảy, 2019 ( 851 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.