iBegins
 

Code chuyển http sang https cho website 2019

1, Mở file .htaccess bằng trình soạn thảo trên Filemanager của Hosting, hoặc bằng công cụ FTP.
2, Chèn đoạn mã bên dưới vào và lưu lại file (chú ý bỏ thẻ nếu trong file đã tồn tại thẻ đang có):

 <IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule> 

 

Cách sau cho code dưới đây vào file wp-config.php

Đơn giản chỉ cần thêm đoạn mã sau lên trên tất cả, đó là dừng chỉnh sửa! Dòng trong tệp wp-config.php của bạn: 1

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

Dòng này cho phép WordPress buộc SSL / HTTP trong khu vực quản trị WordPress. Nó cũng hoạt động trên các mạng nhiều trang WordPress .

Như thế là Website đã được chuyển hướng thành công từ http qua https.

Chú ý: File .htaccess phải đứng ngang hàng với index.php

Ngày 31 Tháng Năm, 2019 ( 842 )

Tagged with: , , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.