iBegins
 

Bài 1 : Các cấu trúc khai báo biến hiển thị trên website

<?php echo "Xin chào bạn !"; ?>

Ví dụ trên khi bạn viết vào file có dạng index.php sẽ xuất ra dòng chữ “Xin chào bạn !”.

Bạn muốn thay đổi hiển thị dòng chữ khác ? Bạn xóa dòng chữ Xin chào bạn ! trong ngoặc đơn để hiển thị dòng chữ bạn muốn.
Chú ý : trong khai báo trên không được thiếu dấu ngoặc đơn và chấm phẩy ở cuối khai báo, để tạo được khai báo đó bạn cần thẻ echo””; ngoài thẻ echo chứ đầu là <?php cuối là ?>

Để ghi chú khai báo biến trên làm như sau :

<?php echo "Xin Chào !"; // ghi chú
/*hoặc dòng ghi chú*/ ?>

Khai báo biến trong php:
Ví dụ:

<?php
$vantuong = ''; //đúng
$_van_tuong = ''; //đúng
$van_tuong96 = ''; //đúng
$96vantuong = ''; //sai
?>

PHP là một ngôn ngữ có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: $vantuong khác $Vantuong

Gán giá trị cho biến:

Để gán giá trị cho biến ta dùng toán tử phép gán giấu bằng. =

Ví dụ :

<?php $xinchao = 'Xin chào !'; ?>

Hiển thị giá trị của biên ra màn hình: Ví dụ:

<?php
$sinhvien = 'Nguyen Van A';
echo $sinhvien; // Xuất ra màn hình
?>

Khai báo hằng:

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);

Trong đó:

  • define: hàm tạo biến hằng
  • ten_hang: là tên biến hằng
  • gia_tri: giá trị của hằng

<?php
/* Tạo một hằng số có tên là Name và gán giá trị cho nó là Tuong*/
define('Name', 'Tuong');
echo Name; // xuất ra màn hình giá trị của hằng.
?>

Kết Thúc

Rất mong các bạn đã lắm vững được cơ bản của bài này, trong bài này những khai báo trên không thể thiếu.


 

Ngày 1 Tháng Ba, 2018 ( 659 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.