iBegins
 

Share code form tìm kiếm hàng hóa order taobao

Rất nhiều bên sử dụng cho website php thuần, nay mình chia sẻ cho bạn code form tìm kiếm nguồn hàng order trung quốc tại các trang như: taobao, 1688, tmall

Đầu tiên bạn tạo một file php timkiem.php với đoạn code như sau ngang hàng với Root:


$apiKey = '< Điền API của bạn vào đây >';
$urlget = $_POST['urlweb'];
echo $urlget;
$text = $_POST['textpost'];
$url = 'https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key=' . $apiKey . '&q=' . rawurlencode($text) . '&source=vi&target=zh-CN';

$handle = curl_init($url);
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($handle);
$responseDecoded = json_decode($response, true);
$responseCode = curl_getinfo($handle, CURLINFO_HTTP_CODE); //Here we fetch the HTTP response code
curl_close($handle);

switch ($urlget) {
case 'tmall':
$url = 'https://list.tmall.com/search_product.htm?q=';
break;
case '1688':
$url = 'https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?_input_charset=utf-8&button_click=top&earseDirect=false&n=y&keywords=';
break;
default:
$url = 'https://s.taobao.com/search?q=';
break;
}

header($url .''. $responseDecoded['data']['translations'][0]['translatedText']);

Sau đó bạn tạo một đoạn code HTML form tìm kiếm như sau ở trang chủ hoặc để bất cứ đâu:

<div class="box-search">
<div class="form-group" id="search-translate-box">
<form action="/timkiem.php" target="_blank" method="POST">
<select class="box-se1" name="urlweb"><option value="taobao">TAOBAO</option><option value="tmall">TMALL</option><option value="1688">1688</option></select>
</div>
<div class="form-group" id="search-translate-box"><input type="text" class="box-se2" id="q" placeholder="VD: Quần áo trẻ em cho bé gái..." formtarget="_blank" name="textpost"><p></p>
</div>
<div class="form-group" id="search-translate-box"><button class="box-se btns" type="submit" style="background: rgb(246, 130, 31); width: 100%; "><i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i> TÌM KIẾM</button></form ></div>
</div> 

Cuối cùng là test thử đoạn code để test xem có chuyển hướng và dịch đúng nghĩa không ?

Với code này ai biết biến tấu sẽ chuyển sang dùng qua thằng WordPress.

Ngày 25 Tháng Tám, 2020 ( 1116 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.