iBegins
 

Tags: share code cắt văn bản

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share code cắt văn bản
Share code cắt ngắn văn bản hiển thị cho WordPress PHP
Share code cắt ngắn văn bản hiển thị cho WordPress PHP
Dưới đây là một functions để chạy phương thức cắt ngắn văn bản text bằng code php. Code dưới này bạn có thể tạo và chế lại để dùng cho các loại code php mô hình khác. [php] function truncate( $text, $chars = 400 ) { $text = strip_tags(...
Lập Trình PHP