iBegins
 

Code fake tối ưu điểm Google Speed cho WordPress

Code fake php 100 điểm Google Page Speed Insights

add_action('init', 'fake_google_speed');
function fake_google_speed()
{$header = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];if (strpos($header,"Lighthouse") >0 ){echo "Tối Ưu Điểm Google";exit();}
}

Bạn chỉ cần gắn mã trên vào Function.php của WordPress Theme là điểm Google luôn luôn 100% của Mobile – PC

Ngày 29 Tháng Sáu, 2021 ( 1086 )

Tagged with: ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.