iBegins
 

Tags: tối ưu điểm speed 100 điẻm

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây tối ưu điểm speed 100 điẻm
Code fake tối ưu điểm Google Speed cho WordPress
Code fake tối ưu điểm Google Speed cho WordPress
Code fake php 100 điểm Google Page Speed Insights add_action('init', 'fake_google_speed'); function fake_google_speed() {$header = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];if (strpos($header,"Lighthouse") >0 ){echo "Tối Ưu Điểm Google";exit();} } Bạn chỉ cần gắn mã trên vào...
Wordpress