iBegins
 

Thêm mục đăng bài viết vào Danh mục WooCommerce WordPress

Thêm mục đăng bài trong danh mục sản phẩm ” Add editor to WordPress WooCommerce Product Category Page “, nhiều người đang cần thêm mục này vào woo hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để thêm vào như hình ảnh nhé. Có cả phần thu gọn bài viết luôn cho các bạn nhé.

Dưới đây là code để bạn gắn vào trong Functions.php.

/******************************************** Thêm viết chi tiết danh mục *************************/
add_action( 'init', 'wpm_product_cat_register_meta' );

function wpm_product_cat_register_meta() {
  register_meta( 'term', 'details', 'wpm_sanitize_details' );
}

function wpm_sanitize_details( $details ) {
  return wp_kses_post( $details );
}

add_action( 'product_cat_add_form_fields', 'wpm_product_cat_add_details_meta' );

function wpm_product_cat_add_details_meta() {
  wp_nonce_field( basename( __FILE__ ), 'wpm_product_cat_details_nonce' );
  ?>
  <div class="form-field">
    <label for="wpm-product-cat-details"><?php esc_html_e( 'Details', 'wpm' ); ?></label>
    <textarea name="wpm-product-cat-details" id="wpm-product-cat-details" rows="5" cols="40"></textarea>
    <p class="description"><?php esc_html_e( 'Detailed category info to appear below the product list', 'wpm' ); ?></p>
  </div>
  <?php
}
add_action( 'product_cat_edit_form_fields', 'wpm_product_cat_edit_details_meta' );

function wpm_product_cat_edit_details_meta( $term ) {
  $product_cat_details = get_term_meta( $term->term_id, 'details', true );
  if ( ! $product_cat_details ) {
    $product_cat_details = '';
  }
  $settings = array( 'textarea_name' => 'wpm-product-cat-details' );
  ?>
  <tr class="form-field">
    <th scope="row" valign="top"><label for="wpm-product-cat-details"><?php esc_html_e( 'Bài viết', 'wpm' ); ?></label></th>
    <td>
      <?php wp_nonce_field( basename( __FILE__ ), 'wpm_product_cat_details_nonce' ); ?>
      <?php wp_editor( wpm_sanitize_details( $product_cat_details ), 'product_cat_details', $settings ); ?>
      <p class="description"><?php esc_html_e( 'Hãy điền thông tin chi tiết về danh mục này trong ô nhập trên.','wpm' ); ?></p>
    </td>
  </tr>
  <?php
}
add_action( 'create_product_cat', 'wpm_product_cat_details_meta_save' );
add_action( 'edit_product_cat', 'wpm_product_cat_details_meta_save' );

function wpm_product_cat_details_meta_save( $term_id ) {
  if ( ! isset( $_POST['wpm_product_cat_details_nonce'] ) || ! wp_verify_nonce( $_POST['wpm_product_cat_details_nonce'], basename( __FILE__ ) ) ) {
    return;
  }
  $old_details = get_term_meta( $term_id, 'details', true );
  $new_details = isset( $_POST['wpm-product-cat-details'] ) ? $_POST['wpm-product-cat-details'] : '';
  if ( $old_details && '' === $new_details ) {
    delete_term_meta( $term_id, 'details' );
  } else if ( $old_details !== $new_details ) {
    update_term_meta(
      $term_id,
      'details',
      wpm_sanitize_details( $new_details )
    );
  }
}
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'wpm_product_cat_display_details_meta' );
function wpm_product_cat_display_details_meta() {
  if ( ! is_tax( 'product_cat' ) ) {
    return;
  }
  $t_id = get_queried_object()->term_id;
  $details = get_term_meta( $t_id, 'details', true );
  if ( '' !== $details ) {
    ?>
    <div class="col-md-12">
    <div class="product-cat-details" id="product-cat-details">
      <?php echo apply_filters( 'the_content', wp_kses_post( $details ) ); ?>
    </div>
    
    <div class="content-show-all">
            <a title="Đọc thêm" href="javascript:void(0);" class="button-show-all">
              Xem thêm bài viết <i class="icon-angle-down"></i>
            </a>
          </div>
    <style>
#product-cat-details {
  height: 200px;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 15px;
}
.product-cat-details-full {
  height: 200px;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 15px;
}
.content-show-all {
  margin-top: -65px;
  position: relative;
  width: 100%;
  padding-top: 45px;
  padding-bottom: 15px;
  text-align: center;
  background: transparent;
  background: -moz-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.91) 50%,#fff 55%);
  background: -webkit-gradient(left top,left bottom,color-stop(0%,rgba(255,255,255,0)),color-stop(50%,rgba(255,255,255,0.91)),color-stop(55%,#fff));
  background: -webkit-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.91) 50%,#fff 55%);
  background: -o-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.91) 50%,#fff 55%);
  background: -ms-linear-gradient(top,rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.91) 50%,#fff 55%);
  background: linear-gradient(to bottom,rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.91) 50%,#fff 55%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff',endColorstr='#ffffff',GradientType=0);
  display: block;
  margin-bottom: 0;
}
.content-show-all a.button-show-all {
  font-size: 16px;
  font-weight: 600;
}
.content-show-all a.button-show-all i {
  vertical-align: middle;
}
      </style>
      <script>
        jQuery('.content-show-all').click(function(){
          jQuery('#product-cat-details').css('height','auto');
        });
        </script>
    </div>
    <?php
  }
}

Bạn gắn vào và sửa tùy biến nhé.

Ngày 4 Tháng Chín, 2021 ( 752 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.