iBegins
 

Loại bỏ trong đường dẫn danh mục sản phẩm Woocommerce

Chúng tôi cần xóa đường dẫn danh mục sản phẩm ở Woo của WordPress thì làm sao ? việc loại bỏ sẽ tốt hơn cho SEO danh mục sản phẩm. Nay mình kiếm được code từ các bên và ghép lại để nó hoàn thiện hơn.

Đường dẫn của bạn có dạng : domain.com/danh-muc-san-pham/san-pham

Bạn muốn loại bỏ chữ : danh-muc-san-pham trên đường dẫn link url đó ? hay copy code sau vào Functions.php rồi cập nhật lại đường dẫn tĩnh nhé.


add_filter( 'term_link', 'devwp_product_cat_permalink', 10, 3 );
function devwp_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
switch ($taxonomy):
case 'product_cat':
$taxonomy_slug = 'danh-muc-san-pham'; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Vào đường dẫn tĩnh kiểm tra rồi thay vào danh-muc-san-pham
if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
$url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);
break;
endswitch;
return $url;
}
// Add our custom product cat rewrite rules
function devwp_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
$terms = get_terms( array(
'taxonomy' => 'product_cat',
'post_type' => 'product',
'hide_empty' => false,
));
if($terms && !is_wp_error($terms)){
$siteurl = esc_url(home_url('/'));
foreach ($terms as $term){
$term_slug = $term->slug;
$baseterm = str_replace($siteurl,'',get_term_link($term->term_id,'product_cat'));
add_rewrite_rule($baseterm.'?$','index.php?product_cat='.$term_slug,'top');
add_rewrite_rule($baseterm.'page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
}
}
if ($flash == true)
flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devwp_product_category_rewrite_rules');

// taxomony 404 //
add_action( 'create_term', 'devwp_new_product_cat_edit_success', 10, 2 );
function devwp_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
devwp_product_category_rewrite_rules(true);
}

Ngày 5 Tháng Tư, 2020 ( 918 )

Tagged with: ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.