iBegins
 

Hướng dẫn sửa lỗi Trường “itemListElement” bị thiếu Search Google

Hiện nay Google Update phần search google đường dẫn về trường itemListElement trong thẻ danh mục bài viết, trường hợp này các bạn chỉ sửa khi web của bạn là web được code, còn những web là theme hay dùng framework theme có sẵn thì ta sẽ cẩn trọng khi sửa.

Để sửa được lỗi này ta chỉ cần thêm đoạn sau vào các thẻ trong breadcrumb.

Trường “itemListElement” bị thiếu Search Google

Cách 1: Thêm một đoạn code JSON-LD:

 <script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "Books",
"item": "https://example.com/books"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"name": "Science Fiction",
"item": "https://example.com/sciencefiction"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"name": "Award Winners",
"item": "https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners"
}]
}
</script>

Cách 2: Chuyển đổi HTML breadcrumb của bạn theo cấu trúc RDFa:

<ol vocab="http://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
<li property="itemListElement" typeof="ListItem">
<a property="item" typeof="WebPage"
href="https://example.com/books">
<span property="name">Books</span></a>
<meta property="position" content="1">
</li>
›
<li property="itemListElement" typeof="ListItem">
<a property="item" typeof="WebPage"
href="https://example.com/books/sciencefiction">
<span property="name">Science Fiction</span></a>
<meta property="position" content="2">
</li>
›
<li property="itemListElement" typeof="ListItem">
<a property="item" typeof="WebPage"
href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinnders">
<span property="name">Award Winners</span></a>
<meta property="position" content="3">
</li>
</ol>

Cách 3: Chuyển đổi HTML breadcrumb của bạn theo cấu trúc Microdata:

<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
<li itemprop="itemListElement" itemscope
itemtype="http://schema.org/ListItem">
<a itemtype="http://schema.org/Thing"
itemprop="item" href="https://example.com/books">
<span itemprop="name">Books</span></a>
<meta itemprop="position" content="1" />
</li>
›
<li itemprop="itemListElement" itemscope
itemtype="http://schema.org/ListItem">
<a itemtype="http://schema.org/Thing"
itemprop="item" href="https://example.com/books/sciencefiction">
<span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
<meta itemprop="position" content="2" />
</li>
›
<li itemprop="itemListElement" itemscope
itemtype="http://schema.org/ListItem">
<a itemtype="http://schema.org/Thing"
itemprop="item" href="https://example.com/books/sciencefiction/ancillaryjustice">
<span itemprop="name">Ancillary Justice</span></a>
<meta itemprop="position" content="3" />
</li>
</ol> 

 

Tham khảo thêm chi tiết tại:

https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb

https://schema.org/BreadcrumbList

https://www.searchenginejournal.com/breadcrumbs-seo/255007/

Ngày 17 Tháng Hai, 2020 ( 2805 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.