iBegins
 

Tags: hướng dẫn khai báo biến php

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây hướng dẫn khai báo biến php
Bài 1 : Các cấu trúc khai báo biến hiển thị trên website
Bài 1 : Các cấu trúc khai báo biến hiển thị trên website
[php]<?php echo "Xin chào bạn !"; ?>[/php] Ví dụ trên khi bạn viết vào file có dạng index.php sẽ xuất ra dòng chữ "Xin chào bạn !". Bạn muốn thay đổi hiển thị dòng chữ khác ? Bạn xóa dòng chữ Xin chào bạn ! trong ngoặc đơn để...
Lập Trình PHP