Địa chỉ IP có giống với URL hoặc địa chỉ web không?

Không. Địa chỉ IP là một số duy nhất được gán cho mỗi thiết bị trên mạng. Một tên miền được gán một địa chỉ IP duy nhất trên World Wide Web . Khi được nhập (ví dụ: computerhope.com), DNS sẽ dịch tên miền thành địa chỉ IP mà bộ định tuyến sử dụng để tìm máy chủ web . Tên miền được sử dụng thay vì địa chỉ IP vì con người dễ nhớ hơn. Ví dụ: dễ nhớ “computerhope.com” hơn là nhớ một địa chỉ IP như “216.58.216.164”. Xem địa chỉ IP của chúng tôi để biết thêm thông tin về IP.

Mẹo

Bạn có thể coi tên miền giống như hình ảnh ngôi nhà và địa chỉ IP là địa chỉ của ngôi nhà. Bức tranh cho bạn thấy ngôi nhà trông như thế nào, nhưng nếu không có địa chỉ, bạn sẽ không bao giờ có thể xác định được ngôi nhà đó.