iBegins
 

Tags: xắp sếp thứ tự category

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây xắp sếp thứ tự category
Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies – WordPress
Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies – WordPress
[php] $argv = array( 'orderby' => 'term_order', 'hide_empty' => false ); get_terms('category', $argv); [/php] Bạn có sẵn rồi bạn có thể thêm 'orderby' => 'term_order' để nó hiển thị theo thứ tự đăng. 2. Bạn có thể cài plugin Category Order and...
Wordpress