iBegins
 

Tags: share code check email

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share code check email
Code check đúng ký tự của gmail, email, @ của PHP
Code check đúng ký tự của gmail, email, @ của PHP
Bạn sử dụng đoạn code sau để check hàm nếu là email còn không phải là một đoạn text hay 1 tên tài khoản. [php] function checkEmail($email) { $find1 = strpos($email, '@'); $find2 = strpos($email, '.'); return ($find1 !== false && $find2 !== false...
Share Code