iBegins
 

Tags: delete add users

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây delete add users
Code xóa hoặc thay đổi add user cho wordpress
Code xóa hoặc thay đổi add user cho wordpress
Đưới đây là code để bạn đổi đường dẫn users.php thành một đường dẫn khác tránh tình trạng add users linh tinh. Code này bạn gắn vào functions.php và nhớ thay đường dẫn user-new.php theo ý bạn nhé. [php]add_action('admin_menu',...
Wordpress