iBegins
 

Tags: code chặn delete post

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code chặn delete post
Code chặn xóa, sửa bài viết cần thiết cho WordPress
Code chặn xóa, sửa bài viết cần thiết cho WordPress
Code chặn delete, edit, post bài viết hay page wordpress, tránh tình trạng xóa hay sửa nhầm trong wp-admin, code này có tính năng ngăn chặn các tình huống xấu nhất khi nhấn nhầm vào xóa thùng rác. [php] function restrict_page_deletion($post_ID){ $user =...
Wordpress