iBegins
 

Tags: chuyển hướng lỗi 404

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây chuyển hướng lỗi 404
Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ WordPress
Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ WordPress
Dưới đây là một đoạn code để chuyển hướng trang 404 về trang chủ hoặc về bất kỳ một liên kết nào trong website. [php] if( !function_exists('redirect_404_to_homepage') ){ add_action( 'template_redirect', 'redirect_404_to_homepage' ); function...
Wordpress