iBegins
 

Tags: author change wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây author change wordpress
Code thay đổi tác giả bài viết cho Thành viên đăng ký ( subscriber ) WordPress
Code thay đổi tác giả bài viết cho Thành viên đăng ký ( subscriber ) WordPress
Bạn gắn code sau vào Functions.php nó sẽ hiển thị hết tất cả các tác giả. [php]add_filter('wp_dropdown_users_args', 'assign_subscriber_author_func', 10, 2); function assign_subscriber_author_func($query_args, $r){ $query_arg['who'] = 'subscriber'; return...
Wordpress