iBegins
 

Tags: wordpress upload img

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây wordpress upload img
Share code upload tải ảnh multiple file WordPress
Share code upload tải ảnh multiple file WordPress
Form khung upload file gắn vào phần đăng bài viết. <input type="file" name="upload_attachment[]" class="files" size="50" multiple="multiple"> [php] wp_nonce_field( 'upload_attachment', 'my_image_upload_nonce' ); [/php] Rồi bạn sử dụng code sau gắn vào phần...
Wordpress