iBegins
 

Tags: wordpress upload file

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây wordpress upload file
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin WordPress
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin WordPress
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin Wordpress, bạn gắn code functions vào functions.php của theme wordpress. Khi cho code này vào nó sẽ hiện toàn bộ cho tất cả post type. Dưới đây là code: [php]<span...
Wordpress
Share code upload tải ảnh multiple file WordPress
Share code upload tải ảnh multiple file WordPress
Form khung upload file gắn vào phần đăng bài viết. <input type="file" name="upload_attachment[]" class="files" size="50" multiple="multiple"> [php] wp_nonce_field( 'upload_attachment', 'my_image_upload_nonce' ); [/php] Rồi bạn sử dụng code sau gắn vào phần...
Wordpress