iBegins
 

Tags: wordpress share code

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây wordpress share code
Share code upload tải ảnh multiple file WordPress
Share code upload tải ảnh multiple file WordPress
Form khung upload file gắn vào phần đăng bài viết. <input type="file" name="upload_attachment[]" class="files" size="50" multiple="multiple"> [php] wp_nonce_field( 'upload_attachment', 'my_image_upload_nonce' ); [/php] Rồi bạn sử dụng code sau gắn vào phần...
Wordpress
Share code hiển thị tổng số tin mới trong ngày WordPress
Share code hiển thị tổng số tin mới trong ngày WordPress
[php] function get_posts_count_from_last_24h($post_type ='post') { global $wpdb; $numposts = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT COUNT(ID) ". "FROM {$wpdb->posts} ". "WHERE ". "post_status='publish' ". "AND post_type= %s...
Wordpress