iBegins
 

Tags: url admin wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây url admin wordpress
Share code thay liên kết logo wp-admin WordPress
Share code thay liên kết logo wp-admin WordPress
[php]function my_login_logo_url() { return home_url(); return "/"; } add_filter( 'login_headerurl', 'my_login_logo_url' ); [/php] Bạn chỉ việc gắn code sau vào functions.php Load lại và xem kết quả thôi.de
Wordpress