iBegins
 

Tags: thay đổi author wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây thay đổi author wordpress
Code thay đổi tác giả bài viết cho Thành viên đăng ký ( subscriber ) WordPress
Code thay đổi tác giả bài viết cho Thành viên đăng ký ( subscriber ) WordPress
Bạn gắn code sau vào Functions.php nó sẽ hiển thị hết tất cả các tác giả. [php]add_filter('wp_dropdown_users_args', 'assign_subscriber_author_func', 10, 2); function assign_subscriber_author_func($query_args, $r){ $query_arg['who'] = 'subscriber'; return...
Wordpress