iBegins
 

Tags: sub-menu wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây sub-menu wordpress
Code functions thêm class vào sub-menu WordPress
Code functions thêm class vào sub-menu WordPress
Việc thay đổi và thêm class cho sub-menu của wordpress dần trở lên phổ biến, sau đây mình chia sẻ một [php]function change_submenu_class($menu) { $menu = preg_replace('/ class="sub-menu"/','/ class="dl-submenu" /',$menu); return $menu; } ...
Wordpress