iBegins
 

Tags: share xắp sếp thứ tự tax

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share xắp sếp thứ tự tax
Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies – WordPress
Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies – WordPress
[php] $argv = array( 'orderby' => 'term_order', 'hide_empty' => false ); get_terms('category', $argv); [/php] Bạn có sẵn rồi bạn có thể thêm 'orderby' => 'term_order' để nó hiển thị theo thứ tự đăng. 2. Bạn có thể cài plugin Category Order and...
Wordpress