iBegins
 

Tags: share fix lỗi upload images

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share fix lỗi upload images
Fix lỗi upload ảnh ( images ) lỗi error HTTP wordpress
Fix lỗi upload ảnh ( images ) lỗi error HTTP wordpress
[php]function ms_image_editor_default_to_gd( $editors ) { $gd_editor = 'WP_Image_Editor_GD'; $editors = array_diff( $editors, array( $gd_editor ) ); array_unshift( $editors, $gd_editor ); return $editors; } add_filter( 'wp_image_editors', 'ms_image_editor_default_to_gd' );[/php] Bạn...
Wordpress