iBegins
 

Tags: lấy tên chuyên mục của bài viết

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây lấy tên chuyên mục của bài viết
Code lấy một giá trị category từng bài viết WordPress
Code lấy một giá trị category từng bài viết WordPress
Bạn gắn bất kể đâu nơi hiển thị bài viết bằng code php sau:  Chú ý : bạn phải cài Custim Fields ACF Plugin mới dùng cái này, còn bạn không dùng plugin đó thì cho đoạn code dưới. Có cài plugin đó bạn nhớ cho 1 field images vào...
Wordpress